کمیته ارتباطات

رئیس:

مسئول روابط عمومی :

مسئول روابط بین‌الملل :

مدیر رسانه‌ای :